Submenu item level 3

Dokumenter og fullmakter

Grunnlag for utarbeidelse av individuell pensjonsvurdering

Utgangspunktet er at vi ikke har informasjon om klienten overhode. Alle data som pensjonsvurderingen skal baseres på, må enten fremskaffes av klienten selv og oversendes oss eller klienten må fremskaffe relevante fullmakter slik at vi kan innhente opplysninger.

Hvilken informasjon og data som behøves avhenger av den enkelte situasjonen og må eventuelt avtales spesielt.

Det er viktig å skille mellom historien og framtiden: Opplysninger om hva som har skjedd og hvilken pensjonsopptjening som har resultert av tidligere ansettelsesforhold er relativt enkelt å framskaffe basert på oppskriften nedenfor.

Framtidige pensjonsutbetalinger vil imidlertid i stor grad avhenge av de valg man foretar seg nå og gjennom resten av karrieren. Grunnen til at man ønsker å få utarbeidet en individuell pensjonsvurdering er ofte at man står overfor veivalg hvor man ønsker å få beregnet pensjonsmessige konsekvenser av de enkelte alternativene. Se nedenfor.

Om Klienten

 • Personnummer (11 siffer)
 • Sivil status (gift, samboer, singel etc.)
 • Fødselsår barn
 • Andre spesielle forhold som har relevans for vurderingen (perioder bosatt i utlandet, utenlandsk statsborgerskap, sykdom/uførehistorikk etc.)

Generell fullmakt

Skriv ut, signer, scann og returner fullmaktskjemaet som lastes ned her.

Pensjonsopptjening folketrygd og AFP

Vi trenger hele opptjeningshistorikken i folketrygden. Logg inn i Nav-portalen og finn den siden hvor pensjonsgrunnlaget i hvert enkelt år er oppført. Det er en side for hvert tiår.
Vi trenger altså alle tiårene, ikke bare det siste.

Kopier disse tallene over i et regneark eller ta en skjermutskrift av hver av sidene.

På samme side presenteres også registrert omsorgsopptjening. Sørg for at denne informasjonen også framkommer på oversikten som sendes til oss.

Tjenestepensjonsopptjening hos nåværende og tidligere arbeidsgivere

Generell oversikt

Logg inn på Norsk Pensjon.

Under menypunkt «Mine avtaler» får du opp en oversikt over din opptjening.

Gå ned til bunnen av denne siden og klikk på «Last ned som PDF» (funksjonen «Send som e-post» fungerer erfaringsmessig dårlig). Send rapporten på mail til oss.

For oss vil dette være en sjekkliste for å se at vi har fått med all opptjening av tjenestepensjoner. Detaljerte opplysninger innhenter vi direkte fra pensjonsleverandøren ved hjelp av den generelle fullmakten.

Tjenestepensjoner hos nåværende arbeidsgiver (dersom du er ansatt i privat sektor)

Beskriv kort hvilke pensjonsordninger bedriften har, hvem som er pensjonsleverandør (f.eks. Storebrand, DNB) og om bedriften har AFP.

Vi innhenter ytterligere opplysninger ved hjelp av den generelle fullmakten.

Tjenestepensjoner hos nåværende arbeidsgiver (dersom du er ansatt i offentlig sektor)

Oppgi hvem som er pensjonsleverandør (f.eks. SPK, KLP).

Vi innhenter ytterligere opplysninger ved hjelp av den generelle fullmakten.

Tidligere arbeidsgivere

Lag en kort oversikt over tidligere arbeidsgivere, spesielt ansettelsesforhold med en varighet over tre år.

Om du har pensjonsopptjening hos tidligere arbeidsgivere i privat sektor vil du motta fripoliser og/eller pensjonskapitalbevis. Sjekk at disse er inkludert i oversikten fra Norsk Pensjon.

Har du jobbet i offentlig sektor, så sørg for å føre opp arbeidsgiver og pensjonsleverandør (f.eks. SPK, KLP, Oslo Pensjonsforsikring etc.) i oversikten.

Spesielle pensjonsordninger

Dersom du er kvalifisert for spesielle pensjonsordninger, vil disse ikke framgå av oversikten i Norsk Pensjon, og du må oppgi informasjon om disse særskilt (iallefall at du kvalifiserer for slike pensjoner, slik at vi kan innhente opplysninger ved hjelp av den generelle fullmakten). Eksempel på slike spesielle pensjonsordninger:

 • Driftspensjoner
 • Gavepensjoner
 • SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger)
 • PTS (Pensjonstrygden for sjømenn)
 • Tidligpensjon til jordbrukere
 • Pensjoner som er opptjent og som utbetales fra utlandet

Individuell pensjonssparing

Beskriv omfanget av individuell pensjonssparing. Normalt vil vi kun fokusere på spesifikk pensjonssparing (IPA, IPS, livrenter etc.) og ikke genenerell langsiktig sparing (fond, eiendom etc). Spesifikk pensjonssparing skal normalt framgå av oversikten fra Norsk Pensjon.

Planer framover

Beskriv de ulike alternativene som man ønsker å få beregnet. Hvilke scenarier det her er snakk om vil være individuelt betinget og kan avtales spesielt.

Fokuser på opptjeningen, altså hvor mye og hvor lenge du planlegger å jobbe og forsøk å være så konkret som mulig, f.eks.:

 • «100 prosent ansatt i Dalen Kommune til 62 år, deretter 60 prosent til 65 år. Deretter ingenting.»
 • «100 prosent ansatt i Dalen Kommune til 65 år. Deretter jobbe som selvstendig næringsdrivende med en inntekt på omtrent 250.000 kr pr. år i fire år. Deretter ingenting.»
 • Etc.

Dersom vi ser andre alternativer som ut fra vårt perspektiv fremstår som spesielt attraktive («smutthull»), vil vi selvsagt beregne disse også. Vi vil også gjøre oppmerksom på situasjonen man må sørge for å unngå («fallgruber»).

Allerede startet uttak av alderspensjon

Dersom uttak av alderspensjon allerede er startet, ønsker vi at du gir opplysninger om dette.

Spesielt for Individuell pensjonsvurdering for uføre

Når vi utfører Individuell pensjonsvurdering for personer som har nedsatt arbeids- og inntektsevne, vil vi trenge ulike opplysninger avhengig av situasjon. Dette avtales individuelt, men følgende opplysninger vil normalt likevel være nødvendig:

 • Beskrivelse av situasjonen
 • Hvilket stadium man er på i uføreløpet (sykemeldt, innvilget AAP, innvilget varig uføretrygd etc.)
 • Evt. vedtak om uføreytelser fra Nav

Spesielt for Individuell pensjonsvurdering for gjenlevende

Når vi utfører Individuell pensjonsvurdering for gjenlevende, vil vi trenge ulike opplysninger avhengig av situasjon. Dette avtales individuelt, men følgende opplysninger vil normalt likevel være nødvendig:

 • Beskrivelse av situasjonen
 • Evt. vedtak om gjenlevendeytelser fra Nav
 • Evt. opplysninger om etterlatteytelser fra avdødes tjenestepensjon

Spesielt for bedriftskunder og næringsdrivende

Navn på selskap oppdraget skal faktureres til. Oppgi gjerne organisasjonsnummer.

Bokmerk og del